Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap Desk Services BV, gevestigd te 6269 BK Margraten aan de Fremme 41, postbus 1227 6201 BE Maastricht, verder te noemen Desk.

I. ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 1. Aanbieding en overeenkomst

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Desk diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet nader in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Hoofdstuk I is van toepassing op alle overeenkomsten. Hoofdstuk II is naast de algemene bepalingen van hoofdstuk I van toepassing op het verwerken door Desk van gegevens. Hoofdstuk III is naast hoofdstuk I van toepassing op het leveren van zaken en hoofdstuk IV is naast hoofdstuk I van toepassing indien Desk gelden of dragers van waarden en/of rechten voor opdrachtgever en/of derden onder zich heeft. Indien en voorzover toepasselijke bijzondere bepalingen van hoofdstuk II, III en/of IV afwijken van hetgeen in de algemene bepalingen van hoofdstuk I is geregeld, geldt het bepaalde in de bijzondere bepalingen tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
 3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Desk en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

 

Art. 2. Prijs en betaling

 1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Desk gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste drie maanden de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 3. Desk is in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aan te passen voor prestaties die, volgens de desbetreffende planning c.q. volgens de overeenkomst zullen worden geleverd op een tijdstip dat tenminste drie maanden na de datum van deze kennisgeving ligt.
 4. Indien Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met een door Desk kenbaar gemaakte aanpassing van prijzen en tarieven als bedoeld in artikel 2.2. of 2.3, is Opdrachtgever gerechtigd binnen zeven werkdagen na de in die artikelen bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van Desk genoemde datum waarop de prijs- of tariefaanpassing in werking zou treden dan wel de overeenkomst te annuleren.
 5. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal Opdrachtgever binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.
 6. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd zijn. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins, waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale bedrag.

 

Art. 3. Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding

 1. Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.
 2. Elk van de partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede een jaar na beëindiging daarvan slechts nadat goed zakelijk overleg met de anderen partij heeft plaatsgehad, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Art. 4. Voorbehoud van eigendom en rechten

Rechten worden aan Opdrachtgever steeds verleend of, in het voorkomend geval overgedragen onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de daarvoor overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.

Art. 5. Risico

Het risico van verlies of beschadiging van goederen (zaken en vermogensrechten) die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop deze de feitelijke beschikkingsmacht van Desk verlaten.

Art. 6. Rechten van intellectuele of industriële eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, gegevens, resultaten van diensten , alsmede voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Desk. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal hij de programmatuur of materialen niet verveelvoudigen en/of openbaar maken of daarvan kopieën vervaardigen zonder toestemming van Desk.
 2. Opdrachtgever is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van Desk alsmede persoonsgegevens bevatten. Opdrachtgever verbindt zich, onverminderd het bepaalde in artikel 3, deze materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld.
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit of van de materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de materialen.
 4. Met inachtneming van de overige bepalingen in deze voorwaarden is Opdrachtgever gerechtigd tot verbetering van fouten in de hem ter beschikking gestelde materialen indien zulks noodzakelijk is voor het uit de aard van de materialen voortvloeiende gebruik daarvan.

 

Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van rechten of verplichtingen met betrekking tot fouten, wordt onder fouten verstaan het niet voldoen aan de door Opdrachtgever vooraf aan Desk schriftelijk kenbaar gemaakte en/of uitdrukkelijk overeengekomen functionele specificaties van de resultaten van de door Desk geleverde diensten. Van een fout is alleen sprake indien deze kan worden aangetoond en kan worden gereproduceerd. Opdrachtgever is gehouden van fouten onverwijld melding aan Desk te maken.

 

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Desk van programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal Desk vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

 

Art. 7. Medewerking door Opdrachtgever

 1. Opdrachtgever zal Desk steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van de door Desk te leveren zaken en te verlenen diensten alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat beheer.
 3. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
 4. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Desk staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Desk in ieder geval het recht tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

 

Art. 8. Leveringstermijnen

Alle door Desk genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Desk bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen; de enkele overschrijding van een genoemde (leverings)termijn brengt Desk niet in verzuim. Desk is niet gebonden aan (leverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Desk en Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Art. 9. Beëindiging

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
 2. Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Desk kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Opdrachtgever - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Desk zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 4. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in lid 1 van dit artikel reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Desk ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Desk voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

 

Art. 10. Aansprakelijkheid van Desk; vrijwaring

 1. Desk aanvaardt de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.
 2. De totale aansprakelijkheid van Desk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, wordt de bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor een jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 50.000,-- (vijftigduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
  1. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Desk aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de overeenkomst heeft ontbonden;
  2. de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude voorzieningen doordat Desk op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  3. de kosten die Opdrachtgever heeft gemaakt voor het noodgedwongen langer operationeel houden van zijn oude voorzieningen doordat Desk op een voor hem bindende leverdatum niet heeft geleverd, verminderd met eventuele besparingen die het gevolg zijn van de vertraagde levering;
  4. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarde.
 3. Aansprakelijkheid van Desk voor indirecte schade, daaronder onder meer begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en immateriële schade, is uitgesloten.
 4. De totale aansprakelijkheid van Desk voor schade door dood of lichamelijke letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan € 450.000,- (vierhonderd vijftigduizend euro) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als een gebeurtenis.
 5. Buiten de in artikel 10.2 en 10.4 genoemde gevallen rust op Desk geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd.
  De in artikel 10.2 en 10.4 genoemde maximumbedragen komen echter te vervallen indien en voorzover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Desk.
 6. De aansprakelijkheid van Desk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Opdrachtgever Desk onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Desk ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Desk in staat is adequaat te reageren.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk aan Desk meldt.
 8. Opdrachtgever vrijwaart Desk voor alle aanspraken van derden wegens produkt aansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een produkt of systeem dat door Opdrachtgever al dan niet via Desk aan een derde is geleverd en dat mede bestond uit door Desk geleverde produkten, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover Opdrachtgever bewijst dat de schade is veroorzaakt door door Desk geleverde produkten, programmatuur of andere materialen.

 

Art. 11. Overmacht

 1. Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers van Desk.
 2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 

Art. 12. Toepasselijk recht en geschillen

 1. De overeenkomsten tussen Desk en Opdrachtgever worden beheerst door Nederlands recht.
 2. De geschillen welke tussen Desk en Opdrachtgever mochten ontstaan naar aanleiding van een door Desk met Opdrachtgever gesloten overeenkomst dan wel aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Maastricht.

 

II. GEGEVENSVERWERKING

Art. 13. Definitie

Onder gegevensverwerking wordt verstaan de verwerking van alle mogelijke gegevens en/of informatie van welke aard ook, in de meest ruime zin, waaronder begrepen door Desk te verwerken gegevens afkomstig van derden.

Art. 14. Duur

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van diensten betrekking hebbende op gegevensverwerking wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
  Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in artikel 15.5.
 2. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of Desk de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.

 

Art. 15. Uitvoering van de werkzaamheden

 1. Desk zal de gegevensverwerking met zorg verrichten overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde procedures en afspraken.
 2. Alle door Desk te verwerken gegevens zullen overeenkomstig de door Desk te stellen voorwaarden door Opdrachtgever worden geprepareerd en worden aangeleverd. Tenzij anders is overeengekomen zal Opdrachtgever de te verwerken gegevens brengen naar en de resultaten van de verwerking ophalen van de plaats waar Desk de gegevensverwerking uitvoert.
  Transport geschiedt voor rekening en risico van Opdrachtgever, ook indien dit door Desk wordt uitgevoerd of verzorgd.
 3. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle door hem aan Desk ter uitvoering van de gegevensverwerking ter beschikking gestelde materialen, gegevens, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan Desk verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Desk.
 4. De juistheid van door derden verstrekte gegevens is voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 5. Alle door Desk bij de gegevensverwerking te gebruiken apparatuur, programmatuur en andere materialen blijven het eigendom respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Desk, ook indien Opdrachtgever een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Desk. Desk kan van Opdrachtgever ontvangen informatie, gegevens en de resultaten van de verwerking daarvan onder zich houden totdat Opdrachtgever alle aan Desk verschuldigde bedragen betaald heeft.
 6. Desk kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de gegevensverwerking aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij Opdrachtgever geldende procedures tot gevolg hebben en/of kosten voor Desk met zich meebrengen, zal Desk Opdrachtgever zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van Opdrachtgever.
 7. Desk zal zich er naar beste kunnen voor inspannen dat de door hem bij de uitvoering van de informatie en/of gegevensverwerking gebruikte programmatuur voor zover mogelijk wordt aangepast aan wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften. Des verzocht zal Desk tegen de bij hem gebruikelijke tarieven Opdrachtgever adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor Opdrachtgever.

 

Art. 16. Telecommunicatie

 1. Indien bij gegevensverwerking gebruik wordt gemaakt van telecommunicatiefaciliteiten, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de juiste keuze en de tijdige beschikbaarheid ervan. Desk is niet verantwoordelijk voor niet aan hem toe te rekenen transmissiefouten.
 2. Bij verwerking van gegevens met gebruik van telecommunicatiefaciliteiten zal Opdrachtgever Desk toegangs- of identificatiecodes toewijzen. Desk zal de toegangscodes vertrouwelijk behandelen en slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar maken.
 3. Indien bij gegevensverwerking gebruik wordt gemaakt van internetfaciliteiten, Service Provider(s) en/of Acces Provider(s) is Desk niet verantwoordelijk voor niet aan haar toe te rekenen fouten en/of buiten de macht van Desk liggende factoren. Desk sluit elke aansprakelijkheid uit voor niet in haar macht liggende factoren en fouten die niet aan haar zijn toe te rekenen.

 

Art. 17. Beveiliging en privacy

 1. Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet verwerken persoonsgegenvens en andere privacywetgeving gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal Desk alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken. Desk zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de persoonsregistraties zorg dragen.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Desk voor alle aanspraken van derden die jegens Desk mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet persoonsregistraties en/of wettelijke bewaartermijnen.

 

Art. 18 Uitvoering

 1. Desk zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Desk gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 3. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is Desk gehouden bij de uitvoering van de dienstverlening tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. Desk is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform artikel 20.

 

Art. 19 Garantie

Desk staat er niet voor in dat de gegevensverwerking foutloos zal worden verleend. Indien onvolkomenheden in de resultaten van de verwerking een direct gevolg zijn van produkten, programmatuur, informatiedragers, procedures of bedieningshandelingen waarvoor Desk uit hoofde van de overeenkomst uitdrukkelijk verantwoordelijk is, zal Desk de gegevensverwerking zo mogelijk herhalen teneinde naar beste vermogen deze onvolkomenheden te herstellen, mits de voor het herhalen van de gegevensverwerking benodigde gegevens nog beschikbaar zijn en Opdrachtgever de onvolkomenheden zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen één week na ontvangst van de resultaten, schriftelijk en gedetailleerd kenbaar aan Desk kenbaar maakt. De herhaling zal gratis worden uitgevoerd. Indien de onvolkomenheden niet zijn toe te rekenen aan Desk, kan Opdrachtgever Desk verzoeken de gegevensverwerking te herhalen, in welk geval Desk de kosten daarvan in rekening zal brengen.
Indien herstel van onvolkomenheden die toegerekend moeten worden aan Desk redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Desk de voor de betreffende gegevensverwerking door Opdrachtgever verschuldigde bedragen crediteren, zonder verder of anderszins jegens Opdrachtgever aansprakelijk te zijn.

Art. 20. Wijziging en meerwerk

 1. Indien Desk op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Desk worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Desk. Desk is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 20.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Desk, kunnen worden beïnvloed.
 3. Voorzover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken en partijen voornemens zijn om met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een afzonderlijke overeenkomst te sluiten, zal Desk Opdrachtgever tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

 

Art. 21. Aflevering en goedkeuring

 1. Desk zal de te verwerken gegevens aan Opdrachtgever conform de schriftelijk vastgelegde specificaties afleveren.
 2. Indien goedkeuring van de verwerkte gegevens schriftelijk is overeengekomen, bedraagt de periode waarbinnen Opdrachtgever dit kan doen veertien dagen na aflevering van de gegevens. Gedurende de controleperiode is het Opdrachtgever niet toegestaan de gegevens voor produktieve of operationele doeleinden te gebruiken.
 3. Het resultaat van de door Desk verwerkte gegevens zal tussen partijen gelden als geaccepteerd:
  1. indien tussen partijen geen testperiode is overeengekomen: bij de aflevering;
  2. indien door partijen schriftelijk goedkeuring door opdrachtgever is overeengekomen: op de eerste dag na de testperiode, dan wel;
  3. indien Desk voor het einde van de testperiode een goedkeuringsrapport ontvangt op het moment dat de in dat goedkeuringsrapport genoemde fouten zijn hersteld, onverminderd de aanwezigheid van onvolkomenheden die volgens lid 6 van dit artikel aan goedkeuring niet in de weg staan.
   In afwijking van het voorgaande zal het resultaat van de gegevensverwerking, indien Opdrachtgever daarvan voor het moment van goedkeuring enig gebruik voor produktieve of operationele doeleinden maakt, reeds gelden als volledig geaccepteerd vanaf de aanvang van dat gebruik.
 4. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen goedkeuringstest blijkt dat het resultaat van de gegevensverwerking fouten bevat die de voortgang van de goedkeuringstest belemmeren, zal Opdrachtgever Desk hierover gedetailleerd informeren in welk geval de goedkeuringsperiode onderbroken wordt totdat gegevens zodanig zijn aangepast totdat die belemmering is opgeheven.
 5. Indien bij het uitvoeren van de overeengekomen goedkeuringstest blijkt dat de gegevensverwerking fouten in de zin van artikel 6.4 bevat, zal Opdrachtgever Desk uiterlijk op de laatste dag van de testperiode door middel van een schriftelijk en gedetailleerd testrapport over de fouten informeren. Desk zal zich naar beste vermogen inspannen de gemelde fouten binnen een redelijke termijn te herstellen waarbij Desk gerechtigd is tijdelijke oplossingen dan wel omwegen of probleemvermijdende restricties in de gegevens aan te brengen.
 6. Goedkeuring van de verwerkte gegevens mag niet worden onthouden op andere gronden dan die welke verband houden met de tussen partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties en voorts niet wegens het bestaan van kleine fouten, zijnde fouten die operationele of produktieve ingebruikname van de verwerkte gegevens redelijkerwijs niet in de weg staan en in elk geval niet op grond van fouten minder dan 2% van het totaal van de verwerkte gegevens, onverminderde verplichting van Desk om kleine fouten in het kader van de garantieregeling van artikel 24 indien toepasselijk, te herstellen.
 7. Indien de verwerkte gegevens in fasen en/of onderdelen wordt afgeleverd en getest, laat de niet-goedkeuring van een bepaalde fase en/of onderdeel een eventuele goedkeuring van een eerdere fases en/of een ander onderdeel onverlet.

 

Art. 22. Gebruiksrecht

Onverminderd het bepaalde in artikel 6 verleent Desk Opdrachtgever het exclusieve recht tot het gebruik van de gegevens. Opdrachtgever zal echter de tussen partijen overeengekomen gebruiksbeperkingen steeds stipt naleven.

Art. 23. Gegevens afkomstig van derden

 1. Desk is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die zij van derden ontvangt.
 2. Desk sluit met betrekking tot schade veroorzaakt door de onjuistheid van door derden verstrekte gegevens elke aansprakelijkheid uit behalve die voor opzet of grove schuld van Desk.

 

Art. 24. Garantie

 1. Gedurende een periode van drie maanden na aflevering, of indien tussen partijen een goedkeuringstest is overeengekomen, drie maanden na goedkeuring, zal Desk naar beste vermogen eventuele fouten in de gegevensverwerking in de zin van artikel 6.4 herstellen indien deze binnen die periode gedetailleerd omschreven schriftelijk bij Desk zijn gemeld. Desk garandeert niet dat de gegevensverwerking zonder fouten werkt of dat alle fouten zullen worden verbeterd. Het herstel zal gratis worden uitgevoerd. Desk kan zijn gebruikelijk tarieven en de kosten van herstel in rekening brengen indien sprake is van gebruiksfouten of onoordeelkundig gebruik van Opdrachtgever of van andere niet aan Desk toe te rekenen oorzaken of indien de fouten bij het uitvoeren van de overeengekomen goedkeuringstest hadden kunnen worden vastgesteld. Herstel van verminkte of verloren gegane gegevens valt niet onder de garantie. De garantieverplichting vervalt indien Opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van Desk wijziging in de gegevens aanbrengt of doet aanbrengen.
 2. Herstel van fouten zal geschieden op een door Desk te bepalen locatie. Desk is gerechtigd tijdelijk oplossingen dan wel omwegen of probleemvermijdende restricties in de gegevens aan te brengen.
 3. Na afloop van de in artikel 24.1 bedoelde garantieperiode is Desk niet gehouden eventuele fouten te herstellen.

 

III. DOOR DESK AAN DERDEN TE LEVEREN ZAKEN

Art. 25. Aflevering

 1. De door Desk aan derden te leveren zaken zullen door Opdrachtgever aan Desk worden afgeleverd op de plaats van het magazijn van Desk.
 2. Opdrachtgever zal Desk tijdig vóór de aflevering schriftelijk in kennis stellen van het tijdstip waarop hij voornemens is de zaken af te leveren, alsmede schriftelijk in kennis stellen van de aard/soort, hoeveelheid en/of aantallen van de zaken.
 3. Opdrachtgever zal de zaken verpakken voor levering volgens de gebruikelijke bij hem geldende maatstaven.
 4. Desk zal de zaken aan derden afleveren op de plaats als door partijen is overeengekomen. Als hierover niet is overeengekomen is de plaats van levering het magazijn van Desk. De kosten van deze levering zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Desk draagt slechts het risico voor deze zaken indien en voor zolang de zaken zich in het magazijn van Desk bevinden. Tot magazijn Desk en uit magazijn Desk is het risico van de zaken voor Opdrachtgever.
 6. Desk is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de door Opdrachtgever opgegeven aard/soort, hoeveelheid en/of aantallen van de afgeleverde zaken. Desk sluit elke aansprakelijkheid voor het aanwezig zijn van opgegeven soort, hoeveelheid en aantallen van de zaken uit.
 7. Indien zaken drager zijn van geldswaarde en/of rechten is iedere aansprakelijkheid van Desk met betrekking tot die zaken beperkt tot een bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van Desk wordt uitbetaald. Desk heeft hiertoe de gebruikelijke brand-, diefstal- en aansprakelijkheidsverzekeringen gesloten tot een verzekerd bedrag van € 1.250.000,- (één miljoen tweehonderd vijftigduizend euro)

 

Art. 26. Retourzendingen

 1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is Desk niet verplicht retourzendingen van Opdrachtgever en/of derden te accepteren.
 2. In ontvangstnamen van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door Desk van de door Opdrachtgever of de derde opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij Opdrachtgever totdat zij door Desk zijn gecrediteerd.
 3. Desk behoudt zich het recht voor de eventueel uit retourzendingen voortvloeiende creditering te verrichten.

 

Art. 27. Aflevering en acceptatie

Desk zal de zaken aan derden te beschikking stellen door aflevering conform artikel 25. De zaken zullen tussen partijen gelden als geaccepteerd op de datum van aflevering.

Art. 28. Garantie

Desk geeft op door haar voor Opdrachtgever aan derden af te leveren zaken geen enkele garantie.

IV. GELDEN (EN PAPIEREN/DRAGERS VAN GELDSWAARDE EN/OF RECHTEN) DIE DESK VOOR OPDRACHTGEVER EN/OF VOOR DERDEN ONDER ZICH HEEFT

Art. 29. Doorbetaling aan derden

In het geval Desk gelden van Opdrachtgever voor Opdrachtgever aan derden moet betalen zal Desk dit doen conform overeenkomst. Desk aanvaardt met betrekking tot het betalen van die gelden geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid dan die voor opzet en/of grove schuld.

Art. 30. Doorbetaling aan Opdrachtgever

Indien Desk gelden van derden onder zich heeft die betaald moeten worden aan Opdrachtgever zal Desk dit doen conform overeenkomst. Desk aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid behalve die voor opzet en/of grove schuld.

Art. 31. Fouten

Fouten in of bij boekingen welke fouten geen opzet en/of grove schuld van Desk zijn komen nimmer voor rekening van Desk. Desk sluit elke aansprakelijkheid hiervoor uit behoudens bij opzet of grove schuld.

Deze algemene voorwaarden van Desk zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Zuid-Limburg onder nummer: 14061132